การทำผ้าย้อมคราม
(บ้านคำนางโอก)

INDIGO DYED FABRIC

วิธีการทำครามเปียก
วิธีการทำครามเปียก

ส่วนผสมสำหรับก่อหม้อนิล (หม้อคราม) บ้านแม่วีรวรรณ แสนสุข (แม่วี) "บ้านคำนางโอก" อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

การก่อหม้อนิล (หม้อคราม)
การก่อหม้อนิล (หม้อคราม)

“สีคราม” เป็นสีย้อมธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มานานกว่า 6000 ปี ใน การย้อมสีคราม เป็นการย้อมที่มีความพิเศษ และความแตกต่างจากการย้อมสีธรรมชาติอื่น ๆ

วิธีย้อมหม้อนิล (หม้อคราม)
วิธีย้อมหม้อนิล (หม้อคราม)

ในขั้นตอนของการย้อมครามจะมีส่วนผสมอื่นๆขั้นตอนการย้อมที่สืบทอดกันมาแต่อดีตเพื่อให้ได้ผ้าครามที่สีสวยและสีไม่ตก หลังจากนั้นก็นำเส้นฝ้ายลงย้อม จะได้เส้นฝ้ายสีฟ้าครามสวยงามสีไม่ตก

การทำผ้าย้อมสีจากเปลือกไม้

NATURAL DYED FABRIC

การเตรียมฝ้าย และสารมอร์แดนซ์
การเตรียมฝ้าย และสารมอร์แดนซ์
การเตรียมโคลนเพื่อหมักฝ้าย
การเตรียมโคลนเพื่อหมักฝ้าย
การย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้
การย้อมสีธรรมชาติจากเปลือกไม้

คำนิยม

APPRECIATION

"เราสร้างมรดกช่างศิลป์ท้องถิ่นให้คงอยู่กับประเทศไทย 200 ช่างศิลป์ 100 นักวิจัย 37 ช่างพุทธศิลป์ 30 องค์ความรู้ 23 จังหวัด 17 มหาวิทยาลัย 12 วิทยาลัยชุมชน"

ดร.สิริกร มณีรินทร์
ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น

"ภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ช่วยกันสร้างสรรค์และสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของคนไทย ทำให้เกิดความรักในชาติบ้านเมือง เราคนไทยควรช่วยกันอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป"

นายศศิพงษา จันทรสาขา
นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

"จะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาด้านเคมีสิ่งทอ ช่วยเหลืออุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ตกแต่งสิ่งทอ เพื่อช่วยลดมลภาวะ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนการผลิต และการใช้ระบบประกันคุณภาพ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน"

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ที่ปรึกษาโครงการวิจัยฯ